Fizičari istražuju i postavljaju temeljna načela o građi, opštim svojstvima i kretanju materije, stvaranju i prenosu energije i međudelovanju materije i energije. Neki fizičari ova temeljna znanja primenjuju u teorijskim područjima, kao što su pitanja o prirodi vremena ili poreklu svemira, dok se drugi bave praktičnim problemima, npr. razvojem novih materijala, unapređenjem elektronskih i optičkih instrumenata ili medicinske opreme.
Fizičari kreiraju i sprovode eksperimente koristeći lasere, ciklotrone, elektronske mikroskope, teleskope, velike spektrometre i druge uređaje. Sistematskim opažanjem, merenjima i analizama pokušavaju da utvrde zakonitosti koje opisuju prirodne sile, kao što su gravitacija, elektromagnetizam i nuklearna međudelovanja. Pronalaze i mogućnosti primene fizičkih zakona i teorija u rešavanju problema na području nuklearne energije, elektronike, optike, telekomunikacija, tehnologije svemirskih letelica, usavršavanja medicinskih instrumenata i sl.
Većina fizičara bavi se i istraživanjem i razvojem, odnosno usavršavanjem, novih tehnologija. Neki sprovode fundamentalna teorijska ili eksperimentalna istraživanja da bi obogatili naučna saznanja. Tako istražuju strukturu i dinamiku jezgra atoma, proučavaju dinamičke efekte na površinama materijala, izučavaju kvantnu teoriju polja. Fizičari koji sprovode primenjena istraživanja usmereni su prema razvoju novih uređaja, proizvoda i postupaka, oslanjajući se pritom na otkrića i znanja koji proizilaze iz fundamentalnih istraživanja.
Fizičari konstruišu i instrumente ili aparaturu za potrebe svojih istraživanja. Često se događa da ova istraživačka oprema ima i dodatnu praktičnu primenu. Tako se laseri koriste u hirurgiji; pojedini merni instrumenti upotrebljavaju se npr. pri analizama krvi ili hemijskog sastava hrane; mikrotalasni uređaji koriste se kao rerne i sl. Neki fizičari se bave testiranjem, kontrolom kvaliteta i ostalim poslovima vezanim za industrijsku proizvodnju. Pokazuje se takođe da fizičari svoja znanja, sposobnosti i usvojene pristupe rešavanju problema mogu uspešno da primene u bankarskim poslovima, modeliranju finansijskih sistema i operacija na berzama.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/