Zadaci su sledeći:
Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera,

Zadatak 2: Osigurava efektivnu organizaciju i funkciju ove jedinice, planiranjem njenog rada,

Zadatak 3: Izrađuje nacrt strategije i plan akcije jedinice koji uključuje aktivnosti izgradnje kapaciteta, određuje potrebni godišnji budžet, i ustanovljava potrebe spoljne podrške i savetodovanja;

Zadatak 4: Monitoriše i nadzire aktivnosti odseka u Ministarstvu u vezi implementacije standarda ljudskih prava primenljivih u Srbiji;

Zadatak 5: Daje predloge i komente u vezi nacrta svih zakona, projektima, administrativnih instrukcija direktiva i strategija prihvaćenih od strane Ministarstva u vezi Ljudskih Prava,

Zadatak 6: Učestvuje u grupama na inter-ministarkom nivou rada ,u sferi Ljudskih Prava,

Zadatak 7: Monitoriše, procenjuje i promoviše, u kooperaciji sa drugim relevantnim odsecima u Ministarstvu, implementaciju zakona koji su prihvaćeni od strane Vlade;

Zadatak 8: Sarađuje sa Ombusperson Institutom u cilju da nadzire iplementaciju njegovih predloga u vezi Ministarstva;

Zadatak 9: Provodi, u saradnji sa drugim relevantnim odsecima u Ministarstvu treninge kampanje za povećanje svesti promociju prava manjina kao i u celosti Ljudskih Prava;

Zadatak 10: Kad god je potrebno učestvuje u aktivnostima Ministarstva u saradnji sa opštinskim strukturama i NVO-ima u vezi zaštite i promocije ljudskih prava;

Zadatak 11: Učestvuje na regularne sastanke Koordinatora Jedinica za Ljudska Prava koji su organizovani od strane Kabineta Premijera;

Zadatak 12: Priprema i predaje regularne izveštaje Kabinetu Premijera u vezi monitorisanja ljudskih Prava u sferi gde Ministarstvo nije ispunilo mandat,

Zadatak 13: Savetuje Generalnog Sekretara a po potrebama Ministra i Zamenike – Ministra, o pitanjima ljudskih prava.

Zadatak 14: Da daje svoj doprinos u izveštavanju odgovornog tela o odredbama međunarodnih ljudskih prava koje važe u Srbiji. Ogovorno telo je odbor nezavisnih stručnjaka, koji prati sporovođenje međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i daje preporuke za veće poštovanje konvencija od strane vlade.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/