Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim amfiteatrima s preko stotinu studenata, a nekada rade s manjim grupama kao vešti vodiči koji podstiču aktivnost samih studenata. U nastavi koriste razna pomagala: kredu i tablu, projektore i grafoskope, videosnimke i kompjutere. Veliki deo vremena provode u pripremama za predavanja i vežbe. Profesori i asistenti rade sa studentima i individualno: primaju ih na konsultacije i savetuju o prikladnoj literaturi i nejasnim delovima gradiva. Po završenoj nastavi nekog predmeta, na kraju semestra ili školske godine, profesori ispituju i ocenjuju studente. Profesori u naučno-nastavnom zvanju dužni su da pišu i različite izveštaje po nalogu fakultetskih veća. Najčešće su to izveštaji s prikazom i ocenom nečijeg magistarskog ili doktorskog rada ili s prikazom i ocenom nečije naučne i nastavne delatnosti u postupku (re)izbora. Osim toga, dužni su deo svog vremena da odvoje i za rad u fakultetskim većima i komisijama, a po potrebi da prihvate na određeno vreme i neku administrativnu funkciju (šefa katedre ili odseka, dekana). Delatnost pojedinih univerzitetskih profesora često prevazilazi okvire njihovih ustanova: kao vrhunski stručnjaci za neko područje nauke, oni često služe i kao savetnici Vladinim i nevladinim, privrednim i neprofitnim organizacijama.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/