Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, zemljište, vazduh, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opštu upotrebu.

U zavodima za javno zdravstvo mogu raditi u laboratorijima ili higijensko-epidemiološkoj službi. Ako rade u laboratorijima, njihov posao uključuje odlaske na teren, gde uzimaju uzorke vode, hrane, vazduha i sl., koje nakon toga analiziraju.

Ako su zaposleni u higijensko-epidemiološkoj službi, prikupljaju i obrađuju podatke o higijenskim prilikama i nekim bolestima te učestvuju u sprovođenju raznih mera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Sprovode i mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

U prehrambenoj industriji prate celokupni postupak pripreme hrane od sirovina i toka proizvodnje do konačnog proizvoda. Vode računa i o redovnim zdravstvenim pregledima osoblja i organiziraju kurseve na kojima ih podučavaju kako će sprečiti zagađenje hrane.

Sanitarna inspekcija sprovodi nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica, higijenom radne okoline, primenom odgovarajućih propisa u izgradnji raznih vrsta objekata i naselja, uređajima i predmetima opšte upotrebe itd.

Granična sanitarna inspekcija nadzire promet roba i ljudi na granicama, kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravnih roba.

Osim već navedenih strukovni/a sanitarno-ekološki/a inženjer/ka može raditi i u:
• drugim zdravstvenim ustanovama
• naučno-obrazovnim institucijama
• inpektoratima
• ministarstvima zdravlja i životne sredine
• javnim ustanovama koje se bave snabdevanjem vode za piće, kontrolom otpadnih voda i kontrolom otpada
• u preduzećima koja proizvode robu široke potrošnje
• u preduzećima čija proizvodna tehnologija utiče na životnu sredinu

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/