Koordinator/ka lokalne Kancelarije za mlade je osoba zaposlena u opštini/gradu koja rukovodi poslovima Kancelarije za mlade.
Neki od poslova koje obavlja su:
• Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou;
• Iniciranje i praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade (ukoliko dokument postoji);
• Uspostavljanje i održavanje saradnje sa svim relevantnim partnerima, njihovo umrežavanje, komunikacija i međusobna koordinacija;
• Podsticanje aktivizma mladih, komunikacija sa mladima, udruženjima mladih i za mlade;
• Pružanje podrške radu Saveta za mlade (ukoliko je ovo telo osnovano);
• Upravlja Omladinskim klubom;
• Inicira pripremu, priprema i realizije projekte i učešće grada u programima i projektima za mlade;

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/