Rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece. Vaspitač vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnom, emotivnom, kognitivnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Takođe su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije programa koji je zacrtan za određeni period, tako da vaspitač, osim što ima obrazovno-vaspitnu ulogu, ima ulogu analitičara. Značajna je saradnja vaspitača sa stručnjacima lekarske, pedagoške, sociološke, psihološke i defektološke struke.

Dodajte Vaš CV / POSLOVNU BIOGRAFIJU, kliknite na https://najboljekompanije.com/dodaj-cv/